Informacija za ugovarače osiguranja

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica  je registrovano za delatnost zastupanja u osiguranju, shodno odredbi iz člana 111. Zakona o osiguranju (Sl. Glasnik R.Srbije 139/2014 i 44/2021) daje obaveštenje potencijalnim ugovaračima osiguranja o sledećim podacima:

Poslovno ime društva je: Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, sedište se nalazi u Subotici, ul. Jovana Mikića br.18, matični broj je 21217476, PIB 109651906.

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica ima dozvolu za obavljanja poslova zastupanja u osiguranju koja je izdata rešenjem Narodne banke Srbije G. br. 5303 od 05.07.2016.g., a upisano je u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 64563/2016 od 10.08.2016.g. Podaci o dozvoli za obavljanja poslova za zastupanje u osiguranju se mogu proveriti na sajtu Narodne banke Srbije (www.nbs.rs), a podaci o upisu u Registar privrednih subjekata na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs)

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica ima zaključene ugovore o zastupanju sa sledećim društvima za osiguranje:

  • Dunav osiguranje a.d.o.
  • Wiener Städtische osiguranje a.d.o.
  • Uniqua životno osiguranje a.d.o.
  • Uniqua neživotno osiguranje a.d.o.
  • Globos osiguranje a.d.o.
  • DDOR Novi Sad a.d.o.
  • Generali osiguranje a.d.o.
  • AMS osiguranje a.d.o.
  • Milenijum osiguranje a.d.o.
  • GRAWE osiguranje a.d.o.

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica nema učešća u kapitalu bilo kog društva za osiguranje.

Gore navedena društva za osiguranje nemaju nikakvo glasačko pravo (ni neposredno, ni posredno, niti mogućnost da ostvare glasačko pravo), niti imaju bilo kakvo vlasništvo u kapitalu Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica .

Sva sporna pitanja u vezi sa ugovorom o osiguranju ugovorne strane rešavaju sporazumno. Ukoliko je ugovarač osiguranja, osiguranik ili oštećeni nezadovoljan, odnosno smatra da su povređena njegova prava iz ugovora o osiguranju, ima pravo da dostavi pismeni prigovor osiguravaču. Osiguravač je u obavezi da odgovori na svaki prigovor osiguranika u roku od 15 dana. Ukoliko ugovarač osiguranja, osiguranik ili oštećeno lice nije zadovoljno odgovorom na prigovor, svoja prava može ostavariti kroz postupak mirnog rešavanja sporova koji se vodi u Narodnoj banci Srbije u skladu sa odlukom NBS. Za sudske sporove u vezi zaključenih ugovora o osiguranju i prava koja proističu iz istih, nadležan je sud čija se stvarna i mesna nadležnost određuju prema odredbama Zakona o uređenju sudova, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o parničnom postupku i odredbama ugovora o osiguranju i uslova koji čine sastavni deo ugovora o osiguranju.

Nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja vrši Narodna banka Srbije, radi zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Adresa:
Narodna banka Srbije
Kralja Petra 12 , 11000 Beograd
Telefon 011 3338-251
E mail: zastita.korisnika@nbs.rs

Pre zaključenja ugovora o osiguranju Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica će obavestiti potencijalnog ugovarača osiguranja da li zastupa jedno ili više društava o osiguranju i dostaviti informaciju za ugovarača osiguranja, shodno odredbi iz člana 82. Zakona o osiguranju(Sl. Glasnik R.Srbije 139/2014 i 44/2021), u zavisnosti od vrste osiguranja.