Postupak podnošenja prigovora

Društvo za zastupanje u osiguranju JERINKIĆ GRUPA d.o.o. SUBOTICA

Poštovani klijenti,

Odlukom Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021) bliže je uređen način podnošenja prigovora korisnika osiguravaču, postupanja osiguravača po dobijenom prigovoru, kao i način postupka podnošenja predloga za posredovanje ili prigovora Narodnoj banci Srbije od strane korisnika ukoliko nije zadovoljan odgovorom osiguravača ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku.

Obaveštavamo Vas da Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica nije u obavezi da razmatra usmeni prigovor korisnika usluge osiguranja.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi. Može se podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika.

Prigovor je neophodno da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • posebno punomoćje za zastupanje, ako je prigovor podneo punomoćnik, kojim korisnik usluge osiguranja ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad Društvu za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, da preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranja daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor na jedan od sledećih načina:

  • elektronskom poštom na: prigovori.jerinkicgrupa@gmail.com
  • poštom na adresu našeg sedišta: Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, ul.Jovana Mikića br.18, 24000 Subotica,
  • ličnim dolaskom u prostorije Društva za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica, ul. Jovana Mikića br. 18.

Prigovori podneti elektronskom poštom ili korišćenjem internet prezentacije Društva u periodu ponedeljak-petak nakon 17h, subotom posle 13h i nedeljom, smatraće se primljenim prvog sledećeg radnog dana (poštujući sve zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva.

Društvo je dužno da pismeni prigovor korisnika usluge osiguranja primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge osiguranja i da korisniku usluge osiguranja izda Potvrdu o prijemu prigovora korisnika usluge osiguranja.

Društvo je dužno da prosledi prigovor osiguravajućem društvu na koje se odnosi prigovor.

Potvrda o prijemu prigovora obavezno sadrži naznaku mesta i vremena prijema prigovora i lica zaposlenog kod Društva koje je primilo prigovor.

Ukoliko je korisnik usluge osiguranja prigovor podneo preko internet prezentacije Društva ili elektronskom poštom, Društvo je dužno da odmah elektronskim putem potvrdi prijem prigovora.

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica će Vam na prigovor odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje  opravdani razlozi  koji ne zavise od  naše volje, a o čemu biste obavezno bili obavešteni pismenim putem.

Svi lični podaci koji se prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo radi rešavanja prigovora.                    
U slučaju da podnosilac prigovora ne bude zadovoljan odgovorom Društva, ili isti ne dobije u propisanom roku, može podneti predlog za posredovanje, ili prigovor Narodnoj banci Srbije.

Prigovor, odnosno predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije podnosi se u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

Društvo za zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. Subotica: